Έλεγχος παρασίτων για εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης

Από το 2007 είμαστε ο συνεργάτης σας στον έλεγχο επιβλαβών παρασίτων και εργαζόμαστε πάντα σε συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και τις νομοθετικές υποχρεώσεις.

Τα επιβλαβή παράσιτα αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα νοσοκομεία και οι οίκοι φροντίδας. Μπορούν να μολύνουν ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό και ευαίσθητες στην υγιεινή επιφάνειες.

Στην Άξων Απολυμαντική, κατανοούμε τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχουμε προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου παρασίτων για να βοηθήσουμε στην προστασία των εγκαταστάσεων σας από περαιτέρω κινδύνους.

Προστασία της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης από προσβολές παρασίτων

Στην Άξων Απολυμαντική κατανοούμε τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα παράσιτα στις εγκαταστάσεις σας, τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ευημερίας των ασθενών σας και την ανάγκη τήρησης των συνεχώς αυστηρότερων κανονισμών. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και του ελέγχου των παρασίτων.