Οι πιστοποιήσεις μας

Ο προσανατολισμός της Εταιρείας μας είναι να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποτελεσματικά προκειμένου να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2, της κατανάλωσης νερού και ενέργειας). Οι κύριες εκπομπές μας CO2 προέρχονται από την κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων μας.