Υπηρεσίες υποκαπνισμού σε ξυλοφάγα έντομα (σαράκι)

Ο υποκαπνισμός είναι αποτελεσματικός ενάντια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εντόμων και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην εξάλειψη μιας ποικιλίας παρασίτων. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο παγκόσμιο εμπόριο, τη γεωργία και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Ο υποκαπνισμός είναι μια πολύπλοκη μέθοδος καταπολέμησης παρασίτων με πολλές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να πραγματοποιηθεί η θεραπεία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η Άξων Απολυμαντική προσφέρει εξειδικευμένες εμπορικές υπηρεσίες υποκαπνισμού για την υποστήριξη διασφαλίζοντας ότι τα εμπορικά ακίνητα και τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται απαλλαγμένα από παράσιτα, αλλά και ότι οι υπηρεσίες εποπτεύονται από ικανούς γεωπόνους και εκτελούνται από τεχνικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.

Καπνισμός κτιρίων

Ο καπνισμός ολόκληρου του κτιρίου χρησιμοποιείται για την εξάλειψη της προσβολής από το εσωτερικό του οικοδομικού ιστού. Όταν τα κτίρια αποτελούνται από μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων έως κατοικίες, όταν οι προσβολές από παράσιτα είναι σοβαρές και τα εναλλακτικά μέτρα εξάλειψης των παρασίτων είναι ανεπαρκή.

Καπνισμός δοχείων (στατικός)

Εφαρμόζεται υποκαπνισμός εμπορευματοκιβωτίων και επεξεργασία ενός εμπορεύματος σε ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο αποστολής ή στο ίδιο το άδειο κιβώτιο, για την εξάλειψη των παρασίτων και την απομάκρυνση του κινδύνου παρασίτων ή ασθενειών από την είσοδο ή την έξοδο από μια χώρα.